Naravne vrednote

Naravne vrednote predstavljajo izjemne ali posebne dele narave. Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena 44 območij narave. Med njimi je 10 izjemnih ali v obliki posebnih dreves, 5 stoječih voda, 9 potokov, 4 geološke posebnosti ter 16 območij z dobro ohranjenimi življenjskimi prostori - habitati ali nahajališči zavarovanih vrst. Status naravne vrednote imajo med drugim Sotinski breg, slatinski vrelec v Nuskovi, ekstenzivni travniki v Motvarjevcih in Budincih ter Ledavsko jezero. Območja in značilnosti na zemljevidu.

Kobilje - ekstenzivni travniki

Naravna vrednota državnega pomena na skrajnem V delu Krajinskega parka Goričko. 

Geološke posebnosti

Največji geološki posebnosti na Goričkem sta slatinski vrelec v Nuskovi in nahajališče bazaltnega tufa in piroklastitov pri Gradu.

Izjemni življenjski prostori

Izjemni življenjski prostori predstavljajo nahajališča redkih rastlin in živali, območja z veliko pestrostjo živih bitij ter območja vodnih habitatov.

Izjemna drevesa

Na območju Krajinskega parka Goričko ima status naravne vrednote državnega pomena devet izjemnih dreves.

Varstvo naravnih vrednot

Na območju Krajinskega parka Goričko imajo vse status naravne vrednote državnega pomena.