LIFE NATURAVIVA preverila, kako traviščem vračajo življenje

V okviru mreženja izvajalcev različnih projektov, ki se sofinancirajo v okviru programa Life+, sva se zaposlena v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG), 17. septembra udeležila zaključne konference projekta Life to Grasslands, ki je potekala na Ptuju.
Namen projekta Life to Grasslands je bil izboljšanje stanja in zagotavljanja dolgoročnega upravljanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih podobmočjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci (območja Natura 2000).
Predstavniki vodilnega partnerja Zavoda RS za varstvo narave in drugi partnerji v projektu so predstavili glavne aktivnosti in rezultate projekta, kot so:
- V izvedbo različnih ukrepov projekta je bilo vključenih 677 ha travnikov,
- postavili so 225 km pašne ograje za namene ohranjanja travnikov s kontrolirano pašo,
- s sadnjo in obrezovanjem so obnovili 85 ha travniških visokodebelnih sadovnjakov,
- pripravili so predlog rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepov za varstvo pestrih travišč za novo finančno perspektivo ter drugo.
Po predstavitvi rezultatov projekta sta si zaposlena v JZ KPG s predstavniki vodilnega partnerja izmenjala izkušnje o obnovi travnikov in travniških visokodebelnih sadovnjakov na območjih Natura 2000, o izvajanju ustreznih naravovarstvenih ukrepov za namene ohranjanja travniških vrst in habitatnih tipov v naslednji finančni perspektivi ter o rabi travnikov po koncu različnih projektov. 

Posebno pozornost so partnerji projekta namenili tudi ozaveščanju različnih ciljnih skupin otrok. Med drugim so pripravili tudi priročnik in didaktično knjižico za učitelje ter didaktično igro "Spoznaj travišča z Arniko in Primožkom". Organizirali so tudi več delavnic izobraževanja pedagoških delavcev in dogodkov za otroke.