Zaključili z drugim krogom košnje travnikov letos

Konec avgusta smo v okviru projekta Gorička krajina zaključili z drugim »krogom« košnje travnikov oz. z obnovo travnikov, ki so v letošnjem letu predvideni za 3x košnjo. Gre za več kot 30 ha travnikov, ki so bili že od začetka obnove v 2018 v najslabšem stanju ohranjenosti in jih bomo oktobra letos še enkrat kosili. Na njih je prevladovala ali še vedno prevladuje orjaška zlata rozga, invazivna tujerodna rastlinska vrsta. Rozga se je v preteklosti razširila na travnikih, ki so bili več let opuščeni, v nekaterih primerih tudi do 20 let. Odziv drugih rastlin na takšnih travnikih po košnji je zelo različen, odvisen od tega, kako dolgo je bil travnik opuščen, ali je v tleh še sploh seme drugih rastlin, razen orjaške zlate rozge, deleža pokrovnosti orjaške zlate rozge in deleža vode v tleh. Proces obnove travnikov, ki jih porašča orjaška zlata rozga je daljši na mokrotnih travnikih in na travnikih, na katerih je bil delež pokrovnosti rozge 80 % in več.


Travnik z orjaško zlato rozgo pred košnjo   G. Domanjko

Z redno in večkratno košnjo v enem letu poskušamo oslabiti rast orjaške zlate rozge in zmanjšati njeno konkurenčno sposobnost napram drugim rastlinskim vrstam, ki so že prisotne na košenem travniku ali bi se lahko razširile s semenom ali vegetativno na travnik v obnovi iz okolice. Del travnikov, ki so bili najbolj pokriti z orjaško zlato rozgo smo letos aprila in lani spomladi zasejali s travno mešanico. Pri avgustovski košnji smo pustili dele travnikov nepokošene, če so se na njih nahajale zavarovane vrste rastlin ali zdravilna strašnica, hranilna rastlina metuljev mravljiščarjev.
Pokošena biomasa oz. krma iz travnikov, v avgustu otava, še prej seno na 106 ha travnikov, se je balirala. Okrogle bale, ovite samo v mrežo, v kateri ni prevladovala orjaška zlata rozga je izbrani izvajalec odpeljal iz travnikov in jih uporabil za krmo živalim. Ostale bale so bile namenjene za pridelavo komposta.