Popisali razširjenost škrlatnega kukuja na območju Natura 2000 Goričko

20.3.2020
V projektu Gorička krajina smo predvideli izvedbo različnih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti za 10 živalskih vrst, ki živijo na območju Natura 2000 Goričko. Med njimi sta dve vrsti hroščev. Puščavnik (Osmoderma eremita) in škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus).

              

 
Puščavnik  Škrlatni kukuj 

Medtem, ko smo za puščavnika vedeli že prej, da živi v starejših glavatih vrbah, predvsem na zahodu Goričkega ob reki Ledavi, podatkov o razširjenosti škrlatnega kukuja ni bilo. Razen ene in edine najdbe hroščka v okolici Bukovniškega jezera iz leta 2010. Omenjena lokacija nam je bila podlaga za odločitev, da bomo vrsto iskali bližje območju izvornega podatka. Glede na znano ekologijo vrste v Sloveniji in edini podatek o najdbi škrlatnega kukuja, nismo želeli tvegati, da bi ukrepe za to vrsto izvajali na območjih, kjer vrste sploh ni. Zato smo v začetku marca 2020, strokovnjake za hrošče poslali v naprej izbrane gozdove v Motvarjevcih, Čikečki vasi, Selu in Vučji Gomili, z namenom, da preverijo in potrdijo razširjenost škrlatnega kukuja na teh območjih.

Pregled izbranih območij je bil uspešen, saj je bil odrasel hrošč ali ličinka škrlatnega kukuja najden v 7 od 22 območjih. Najden je bil pod skorjo odmrlih dreves navadne robinije (Robinia psedoacacia), hrasta doba (Quercus robur) in čremse (Prunus padus). Z namenom, da povečamo delež mrtve biomase v izbranih območjih, bomo lastnikom gozdov predlagali obročkanje dreves primernih debelin in vrste. Obročkana drevesa se bodo posušila in postala habitatna drevesa za hrošče, ki se prehranjujejo z odmrlo lesno biomaso.
O podrobnejših rezultatih popisa škrlatnega kukuja na območju Natura 2000 Goričko kmalu na naši spletni strani.

O škrlatnem kukuju si lahko preberete več na naši spletni strani.