Košnja in obnova travnikov v projektu Gorička krajina se je začela

Košnja travnikov - izjava za javnost

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) skupaj s partnerjema Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Kmetijsko gozdarska zbornico Slovenije - Zavod Murska Sobota (KGZS-ZMS), nadaljuje s prizadevanji za ohranitev in izboljšanje travniških habitatov za več vrst živali ter zmanjšanje deleža zaraščajočih travnikov na Goričkem.

V okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se bo na območju Krajinskega parka Goričko od maja do konca oktobra izvajala košnja in obnova travnikov na skupni površini 106 ha na območju Natura 2000 Goričko.

Košnja bo prilagojena vremenu ter stanju travnikov v naravi, izvajala pa se bo na travnikih, ki so bili odkupljeni ali na travnikih, kjer so bile z lastniki sklenjene pogodbe za košnjo. Košnjo bo izvajal izbrani zunanji izvajalec s svojimi podizvajalci.

V skladu z načrtom košnje za posamezno parcelo se bo travnike, glede na njihovo stanje, kosilo enkrat, dvakrat ali trikrat letno. Vsa pokošena biomasa bo v primernem času odpeljana iz travnikov. Naravovarstveni ukrepi košnje in spravila biomase iz travnikov se bodo izvajali na 680 parcelah v 42 katastrskih občinah 9 parkovnih občin, ki so:  Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Križevci, Martinje, Lucova, Neradnovci, Panovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje, Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Motovilci, Vidonci, Hodoš, Krplivnik, Kobilje, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Berkovci, Fokovci, Kančevci, Lončarovci, Motvarjevci, Selo, Središče, Otovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Sveti Jurij, Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci in Šalovci.

S košnjo in obnovo nameravamo izboljšati tri travniške habitatne tipe – nižinsko ekstenzivno gojeni travniki (HT 6510), travnike s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (HT 6410) ali polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (HT 6210). Izboljšali bomo habitate za metulje mravljiščarje in travniškega postavneža, za dve vrsti ptic (velikega skovika in hribskega škrjanca) in hrošča puščavnika. Travniki bodo po obnovi z opravljeno košnjo in/ali odstranitvijo dela ali večine lesne zarasti v boljšem stanju, kar pomeni, da bodo po obnovi ponovno uporabni za pridobivanje krme in s tem na voljo kmetom, ki redijo rastlinojede živali. Naš cilj je dela izvesti v skupno dobro in poleg povečanja biotske raznovrstnosti povečati tudi krajinsko pestrost.

Morebitna vprašanja naslovite na Tadeja Törnarja, M: 041 681 740  ali T: 02 55 18 871 vsak delovnik med 8.00 in 14.00 ali po e-pošti: tadej.tornar@goricko.info ali na direktorico JZ KPG, Stanislavo Dešnik (e-pošta: stanka.desnik@goricko.info; T: 02 55 18 864.)

Avtor besedila in fotografij: Tadej Törnar