Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri operaciji Traviščni habitati metuljev

Zaradi obilice padavin v aprilu, maju in začetku junija letošnjega leta se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2024 začetek prepovedi košnje zamika iz 15. 6. na 25. 6. 2024.

V skladu z Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 30/24) pri operaciji Traviščni habitati metuljev – MET, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK), košnja ni dovoljena od 15. 6. do 15. 9. tekočega leta, razen na območju Ljubljanskega barja, kjer košnja ni dovoljena od 15. 6. do 1. 9. tekočega leta. Operacija MET je namenjena ohranjanju in varovanju metuljev mravljiščarjev.

Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi (od aprila do prve dekade junija) prihaja do razmočenosti terena, kar otežuje obdelavo površin – košnja brez poškodb travne ruše in s tem traviščnega habitata praktično ni mogoča.

Zato se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2024 začetek prepovedi košnje zamakne iz 15. 6. 2024 na 25. 6. 2024. Košnji naj sledi spravilo pokošene trave v skladu z zahtevami operacije MET.

Izjema velja za vsa območja traviščnih habitatov metuljev, določenih s prej omenjeno uredbo. Vpogled v evidenco teh območij je mogoč na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva, dostopnem na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/.

Povzeto po objavi na spletišču Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tukaj.