Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Zavarovane rastline

Redke in ogroľene rastline varujejo naslednji predpisi:

Zakon o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 
96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)

Uredba o zavarovanih prosto ľivečih rastlinskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14)

Pravilnik o uvrstitvi ogroľenih rastlinskih in ľivalskih vrst v rdeči seznam
(Uradni list RS, št. 
82/02 in 42/10)

     
     

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |