Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-poąta: park.goricko@siol.net

Riveti z Naturo 2000 na Goričkem- čezmejna biotska raznovrstnost

Grad, 26.07.2005

Javni zavod Krajinski park Goričko, ki trenutno zaposluje eno delavko in v.d. direktorja, je bil uspe±en na razpisu za donacijo Phare, program čezmejnega sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo 2003. Tema razpisa je bila – čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj, naslov prijavljenega projekta je: Riveti z Naturo 2000 na Goričkem.  Pogodba za donacijo je bila podpisana 26. julija 2005 v Ljubljani v Centru Evrope.


Namen projekta

 • strniti znanje o pomenu varstva narave z načini gospodarjenja za ohranitev µivljenjskih okolij z redkimi in ogroµenimi µivalskimi in rastlinskimi vrstami 
 • z informacijskimi dejavnostmi prispevati k izobraµevanju in osve±čanju prebivalstva 
 • prispevati k strokovnim izhodi±čem in izdelati ukrepe varovanja in razvoja za upravljavski načrt Nature 2000;
 • seznaniti se s prakso upravljanja z območjem zlatovranke -Natura 2000 v avstrijski JV Ctajerski 
 • strokovna izhodi±ča prenesti v prakso obnove ekolo±ko pomembnega habitata 
 • preko izdelkov iz naravnih virov vpeljati moµnosti za dopolnilne dejavnosti gospodinjstev in kmečkih gospodarstev na zavarovanem območju narave v KP Goričko

Na±i partnerji

Projektni partner iz Avstrije je L.E.i.V. – » Lebenede Erde in Vulkanland«, ki je skrbnik sosednjega območja Nature 2000 imenovanega »Deli jugovzhodnega gričevja Ctajerske« in je µe vpisan v register območjih Nature 2000 EU pod ±t. AT  2230000. Kako sosedje skrbijo za ohranjanje in povečevanje ±tevila parov zlatovranke si lahko ogledate na strani http://home.pages.at/blauracke/ . Drugi slovenski partnerji so Zavod RS za varstvo narave, Območna Enota Maribor, Kmetijsko-gozdarski zavod, Murska Sobota pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Srednja kmetijska ±ola v Rakičanu in Goričko Drüj±tvo za lep±e vütro


Ciljne skupine

 • lastniki, skrbniki in uporabniki zemlji±č – za varstvo narave pomembnih µivljenjskih okolij v KPG
 • učenci in mladina vseh starostnih skupin
 • dijaki Srednje kmetijske ±ole Rakičan
 • obiskovalci parka
 • strokovna javnost

Glavne dejavnosti

 • strokovno usklajevanje med nosilci razvoja in deleµniki pri pripravi ukrepov varstva in razvoja
 • strokovna izhodi±ča za notranjo conacijo območja KPG na osnovi kartiranjih habitatnih tipov
 • izdaja knjiµice s poljudno predstavitvijo habitatov značilnih in kvalifikacijskih, rastlinskih in µivalskih vrst (Natura 2000) ter ukrepov okoljskega kmetijskega programa (SKOP); sočasno priprava člankov za objavo v občinskih glasilih
 • priprava učnih listov za učne skupine različnih starosti 
 • izvedba doµivljajskega vodenja
 • terensko delo dijakov Srednje kmetijske ±ole
   – raba in obnova ekolo±ko pomembnega habitata
 • izvedba idejnega natečaja za »izdelek iz narave in za naravo«; prodajna promocija v IC KPG na gradu in drugih info- sredi±čih KP Goričko
 • ob zaključku projekta razstava z gradivom iz knjiµice in predstavitev plakata

Rezultati projekta

 • usklajena strokovna izhodi±ča za upravljavski načrt Nature 2000 in kriteriji za notranjo conacijo
 • Narava in človek – knjiµica z opisi µivljenjskih okolij in vrst ter načini ohranjanja ugodnega stanja
 • članki v občinskih glasilih
 • zbirka učnih listov za delo z učenci in dijaki v naravi
 • »izdelek iz narave in za naravo« - izbrani z javnim natečajem 
 • obnovljen mokrotni travnik
 • zaključna razstava z gradivom iz knjiµice in plakat

Sodelavci v projektu

- mag. Valerija Ku±tor, univ.dipl.biol.,
- Nata±a Mor±ič, prof.nem.,
- Ctefanija Fujs, ekon. tehn.,
- mag. Marjan Vaupotič, univ.dipl.biol.
- Ignac Meden, akad. slikar
- Zita Flisar Novak, univ.dipl.agr.
- Slavko Petovar, univ.dipl.agr.
- dr. Stanko Kapun, univ.dipl.agr.
- Miran Torič, univ.dipl.agr.
- Ivanka Donko, univ.dipl.agr.
- Ctefan Smodi±, univ.dipl.agr., dipl.ekon.
- Matjaµ Jeµ, univ.dipl.biol.
- Simona Kaligarič, univ.dipl.biol.
- Janko Urbanek, prof.biol.
- Mag. Bernard Wieser, biol.
- Mag. Johann Pfeiler, kraj.arh in biol. 

Skupna vrednost projekta: 126.789,84 EUR
Zapro±ena sredstva donacije114.110,85 EUR ali 90 % vrednosti projekta

Območje izvajanja projekta: območje Nature 2000 pSCI in pSPA v parkovnih občinah Krajinskega parka Goričko

Čas trajanja projekta: september 2005 – 30. avgust 2006, ali 12 mesecev

Povezave:
http://www.rec-lj.si/http://www.sigov.si/mop/ ,
http://home.pages.at/blauracke/ , http://www.zrsvn.si/slo/ , http://www.s-sksr.ms.edus.si/


 


 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |