Prosto delovno mesto za določen čas - vzdrževalec II - M/Ž

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas):

VZDRŽEVALEC II - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje M. Sobota.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe TR: II                                                                                                                                                                                                
 • vozniški izpit kategorije B in F.

Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • poznavanje zavarovanega območja,
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago ter drugimi ročnimi orodji in stroji.

Delovno področje in naloge:

 • opravljanje vzdrževalnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
 • vzdrževanje travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje do konca leta 2022 za določen čas  od predvidoma 1.8.2022, s poskusno dobo 1 mesec.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno ali e- vlogo z življenjepisom,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B in F kategorije
 • druga dokazila.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 15.7.2022 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik