Označili habitatna drevesa za velikega skovika

Zaposleni v JZ Krajinski park Goričko (JZ KPG) smo v poletnih mesecih s posebnimi ozaveščevalnimi tablicami označili 50 sadnih dreves visokodebelnih sort, ki imajo dupla primerna za gnezdenje velikega skovika. Takim drevesom pravimo habitatna drevesa. Nabor dreves, tablice in vsebino na tablicah so pripravili v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je partner v projektu Gorička krajina. Na tablicah je predstavljen pomen ohranjanja starejših sadnih dreves, ki imajo v deblu odprtine/dupla. Ohranjena dupla za gnezdenje ptic ne služijo samo velikemu skoviku oz. čuku, kot mu pravijo domačini na Goričkem, ampak tudi drugim vrstam, kot sta smrdokavra in pogorelček. Na tablicah je na kratko predstavljena še ekologija velikega skovika in načini, kako lahko velikemu skoviku pomagamo.

Stara češnja za novo življenje (foto: G. Domanjko)

Tablice so se namestile ob drevesih, za katera so se njihovi lastniki zavezali in z JZ KPG podpisali pogodbo, da bodo redno odstranjevali belo omelo, polparazitsko rastlino, ki škodi drevesom. Poleg tega bodo ustrezno vzdrževali okolico dreves, dupel ne bodo zamašili ali kako drugače namerno poškodovali habitatnih dreves. Za stroške dela bodo prejeli denarno nadomestilo.