Vodniki in priročniki

 

KUŠTOR, Valerija, 2006. Krajinski park Goričko živi z naravo, Grad, JZ Krajinski park Goričko Prelistajte 

Avtorica je v knjižici predstavila različna življenjska okolja in njihove prebivalce. Opisane so tako pogoste kot tudi redke in ogrožene rastline in živali. Vključeni so tudi napotki za vzdrževanje ugodnega stanja posameznih življenjskih okolij. Knjižici na pot je dr. Peter Skoberne zapisal: Morda bo (knjižica) pripomogla, da se modrost sožitja z naravo prednikov ne bo v celoti utopila v hlastanju za varljivimi dobrinami, ampak bo usmerjala dolgoročni razvoj območja. 

Avtorica besedila: Valerija Kuštor
Oblikovanje: Ignac Meden
Založnik: JZ Krajinski park Goričko, 2006
Knjižica je nastala v projektu Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Več...

Travinje Priročnik za kmetovalce, 2010 Prelistajte

Življenjsko najbolj raznovrstni travniki ob meji Slovenije z Madžarsko so danes ogroženi. Ogroža jih opuščanje, zaraščanje in preveč intenzivna raba. Da bi ohranili del teh travnikov, so trije slovenski (Javni zavod Krajinski park Goričko, Prleška razvojna agencija in Ekološki center Svit) in dva madžarska partnerja (Narodni park Örség ter dvojezična občina Števanovci/Apátistvánfalva) pridobili skupni projekt podprt s strani Evropske unije. Naš projekt z akronimom Krajina v harmoniji ima dva glavna cilja: izpopolniti upravljanje s travišči ter promovirati naravi prijazne metode kmetovanja. V ta namen smo izdali brošuro, ki je pred vami. Prosimo, sledite našim priporočilom, tako bomo lažje dosegli skupen cilj.

Oblikovanje: www.patkosstudio.hu
Fotografije: Csonka Péter, Stanka Dešnik, Gregor Domanjko, Havas Márta, Kovács-Mesterházy Zoltán, Kristjan Malačič, Dr. Markovics Tibor, Nagy Csaba, Simon Attila, Goran Šoster
Ilustracije: dr. Tanja Simonič

BAKAN, Branko, 2012. Vodnik po rastlinah = Plant guide, Ljutomer, Prleška razvojna agencija  Prelistajte...

Urednik/editor: Goran Šoster
Avtor besedila/Author of the text: Branko Bakan
Avtor fotografij/Author of the photographies: Branko Bakan
Angleški prevod/English translation: Tanja Dominko
Strokovna recenzija/Expert review: Dr. Mitja Kaligarič
Grafična priprava in tisk/Prepress and printing: Atelje za črko in sliko
Založnik/Publisher: Prleška razvojna agencija, giz, Prešernova ulica 2, Ljutomer
Leto izdaje/Year of the first edition: 2012
Naklada/Copies: 2500 izvodov
Knjiga je nastala v okviru projekta »Krajina v harmoniji«, v Operativnem programu Slovenija – Madžarska, Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007 – 2013 in je bila sofinancirana iz strani Evropske unije in Slovenije. The book was produced within the project »Landscape in Harmony« in the Operation programme Slovenia – Hungary, European Territorial Cooperation 2007 – 2013, with the co-financing of the European Union and Slovenia.

TRČAK, Branka, 2012. Goričko, Porabje, Őrség, Mura, Življenjska okolja, vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave, Habitats, guide for visitors on marked footpaths/trails in nature protected areas, Branka Trčak, Monika Podgorelec, Javni zavod Krajinski park  Prelistajte...

Avtorji/Authors: Branka Trčak in Monika Podgorelec (Center za kartografijo favne in flore/Centre for Cartography of Fauna and Flora)
Fotografije/Photos: Branka Trčak (BT, vključno s fotografijo na str. 34/Including
the photo on page 34), Monika Podgorelec (MP, vključno s fotografijo na
naslovnici/Including the cover photo), Darja Erjavec (DE), Gregor Domanjko (GD)
Prevod v angleški jezik in lektoriranje/English lecture translation by:Mojca Japelj Mužič, Lidija Jurman
Prevod v madžarski jezik in lektoriranje/Hungarian lecture translation by:Zsuzsa Csaba
Recenzija/Review by: dr. Mitja Kaligarič
Oblikovanje/Graphic design: Ignac Meden
Grafična priprava in tisk/Prepress and printing: Atelje za črko in sliko
Založnik/Published by: Javni zavod Krajinski park Goričko,
Grad 191, 9264 Grad, www.park-goricko.org
Financiranje/Funding: Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013/Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007–2013
Projekt/Project:Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje, »Krajina v harmoniji«, št. proj. SI-HU-1-2-12/Sustainable use of Natura 2000 habitats along the Slovenian-Hungarian border, »Landscape in harmony«, pr. no. SI-HU-1-2-12
Vodilni Partner/Lead Partner: Narodni park Őrség
Vodja projekta za JZ KPG/Project Manager for GNP PI: Stanislava Dešnik
Koordinator projekta/Project Coordinator: Gregor Domanjko

DENAC, Katarina, 2014. Ptice Goričkega, Ljubljana, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Prelistajte...

Avtorja: Katarina Denac in Primož Kmecl
Ilustracija na naslovnici: Jurij Mikuletič
Fotografije: Gregor Bernard, Dominik Bombek, Milan Cerar, Damijan Denac, Katarina Denac, Gregor Domanjko, André Eijkenaar, Ivan Esenko, Dare Fekonja, Primož Kmecl, Uroš Koštric, Aleksander Kozina, Kristjan Malačič, Tomaž Mihelič, Alen Ploj, Mojca Podletnik, Luka Poljanec, Barbara Robnik, Borut Rubinić, Ján Svetlík, Željko Šalamun, Michael Tiefenbach, Davorin Tome, Tone Trebar, Frank Vassen in Eva Vukelič
Skica: Marjan Vaupotič
Oblikovala: Polonca Peterca
Lektoriral: Henrik Ciglič
Pregled besedila: Luka Božič
Izdalo in založilo: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sklopu projekta Visokodebelni biseri – Upkač (OP SI-HU 2007-2013), ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Tisk: SCHWARZ PRINT d.o.o., Ljubljana
Naklada: 585 izvodov
1. izdaja

NETOPIRJI NA GORIČKEM  Več. ..

Projekt Gorička krajina sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Fotografije: G. Domanjko, K. Malačič, P. Presetnik, G. Pintar 
Risbe: J. Mikuletič 
Print: DEMAGO d.o.o. 
Založil: JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, Slovenija, 2019

BATS IN GORIČKO  Read...

The project Gorička krajina is funded by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.
Photo: G. Domanjko, K. Malačič, P. Presetnik, G. Pintar
Drawing: J. Mikuletič
Proofreading: Mamblin d.o.o.
Print: DEMAGO d.o.o.
Published by: Goričko NP Public Institute, Grad 191, 9264 Grad, Slovenia, 2019

V knjižici Matjaža Kološa, ki je nastala v sodelovanju z Boštjanom Lačnom, so vam v spretno preskušanje priprave jedi zaupani recepti, ki so malo drugačni od običajnih.  Prelistajte

STARE GORIČKO-PORABSKE JEDI ZA MODERNE LIDI
Prehranski vodnik Goričkega in Porabja
Avtorja: Matjaž Kološa in Boštjan Lačen
Fotografije: Matjaž Kološa, Stanislava Dešnik, Jože Pojbič
Jezikovni pregled SI: Biro 2000
Prevod: Jolanda Novak Császár
Jezikovni pregled HU: Nándor Böröcz
Oblikovanje: Ignac Meden
Grafična priprava in tisk: Atelje za črko in sliko
Založnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
Financiranje: Goričko in Porabje, povezana v kulturi /
Rábavidék és Goričko – kultúrájában összefonódva
»Sosed k sosedu« / »Szomszéd a szomszédhoz« 2009–2012. Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013/Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007–2013

 

IZBRANE GORIČKE JEDI ZA VSAKDANJIK IN PRAZNIK  Prelistajte...

Zbrala in uredila: Albin Lesic, Sabina Toplak
Mentorica: Sonja Kreslin
Produkcija: Amadea Dobovisek
Oblikovanje: Ignac Meden
Fotografije: Arhiv projekta za Razvoj krajinskega parka Goriœko, Atelje za œrko in sliko
Grafična priprava: Atelje za œrko in sliko
Tisk: Eurotrade Print Murska Sobota
Založnik: Ministrstvo RS za okolje, prostor in energijo
Naklada: 5000 izvodov
Financirano s pomočjo EU programa Phare
Murska Sobota, avgust 2003

VRH

X

Medena dežela, dokumentarni film

Grad, 14.8.2020 ob 20:30