Knjige, vodniki in priročniki

 

KUŠTOR, Valerija 2006. Krajinski park Goričko živi z naravo, Grad, JZ Krajinski park Goričko. Prelistajte 

Avtorica je v knjižici predstavila različna življenjska okolja in njihove prebivalce. Opisane so tako pogoste kot tudi redke in ogrožene rastline in živali. Vključeni so tudi napotki za vzdrževanje ugodnega stanja posameznih življenjskih okolij. Knjižici na pot je dr. Peter Skoberne zapisal: Morda bo (knjižica) pripomogla, da se modrost sožitja z naravo prednikov ne bo v celoti utopila v hlastanju za varljivimi dobrinami, ampak bo usmerjala dolgoročni razvoj območja. 

Avtorica: Valerija Kuštor
Založnik: JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, 2006
Knjižica je nastala v projektu Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Več...

Travinje - Priročnik za kmetovalce, 2010 Prelistajte

Življenjsko najbolj raznovrstni travniki ob meji Slovenije z Madžarsko so danes ogroženi. Ogroža jih opuščanje, zaraščanje in preveč intenzivna raba. Priročnik za kmetovalce je bil izdan z namenom izpopolniti upravljanje s travišči ter promocije naravi prijaznejšega kmetovanja. S skupnimi močmi bomo lažje dosegli skupen cilj.
Založnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, projekt Interreg Si-HU, Krajina v harmoniji

BAKAN, Branko 2012. Vodnik po rastlinah = Plant guide. Ljutomer, Prleška razvojna agencija.  Prelistajte...

Vodnik po rastlinah je namenjen  izboljšanju poznavanja rastlin, s pomočjo katere lahko prebivalci in obiskovalci območij lažje in poglobljeno odkrivajo naravne posebnosti varovnaih območij ter izpopolnijo svoje znanje o vrednotah, ki imajo velik pomen za tukajšnji in evropski prostor. Vodnik je nastal v okviru projekta » Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske mee" ali "Krajina v harmoniji" v okviru Operativnega programa Slovenija – Madžarska, Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007 – 2013 in je bila sofinancirana iz strani Evropske unije in Slovenije. 

Avtor: Branko Bakan
Založnik: Prleška razvojna agencija, Prešernova ulica 2, Ljutomer

TRČAK, Branka, 2012. Življenjska okolja - vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave. Grad, Javni zavod Krajinski park Goričko.  Prelistajte...

Vodnik po življenjskih okoljih obiskovalce varovanih območij narave spodbuja k aktivnemu raziskovanju narave ob označenih pešpoteh. brez vodičev. S pomočjo vodnika bo raziskovanje pestrih življenjskih okolij lažje in bolj razburljivo. Vodnik je nastal v okviru projekta » Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske mee" ali "Krajina v harmoniji" v okviru Operativnega programa Slovenija – Madžarska, Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007 – 2013 in je bila sofinancirana iz strani Evropske unije in Slovenije. 

Avtorji: Branka Trčak in Monika Podgorelec (Center za kartografijo favne in flore)
Založnik: JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad,2012

 

SZABOLCS, S. in SZENTIRMAI I., 2012. Dnevni metulji = Butterflies Őrség - Goričko. Őriszentpéter, NP Őrség.  Prelistajte...

Vodnik dnevni metulji je namenjen obiskovalcem in domačinom varovanih območij , ki lahko brez vodnika spoznajo najpomembnejša življenjska okolja metuljev. V vodniku so predstavljene le najbolj dragocene vrste metuljev, ki so vsaj v eni od držav zavarovani ali so varovani na Natura 2000 območjih. Vodnik odlikuje kategorizacijo metuljev glede na njihov habitat za lažje prepoznavanje v naravi - metulji mokrotnih travnikov, metulji suhih travnišč in metulji gozdnih robov in gozdov.Vodnik je nastal v okviru projekta » Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske mee" ali "Krajina v harmoniji" v okviru Operativnega programa Slovenija – Madžarska, Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007 – 2013 in je bila sofinancirana iz strani Evropske unije in Slovenije. 

Avtor besedila: Sáfián Szabolcs, Szentirmai István
Založnik: Narodni park Őrség, 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A

DENAC, Katarina in KMECL, P. 2014. Ptice Goričkega. Ljubljana, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Prelistajte...

Monografija Ptice Goričkega združuje poglobljeno predstavitev gnezdečih vrst ptic na Goričkem z informacijami kot so ocena velikosti populacije na Goričkem in v Sloveniji. Posebno pozornost avtorja namenjata dvema vrstama ptic kulturne krajine - smrdokavri in velikemu skoviku. Monografija je bila izdana v sklopu projekta Visokodebelni biseri – Upkač (OP SI-HU 2007-2013), ki sta ga sofinancirala Evropska unika in Republika Slovenija. 

Avtorja: Katarina Denac in Primož Kmecl
Založnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška 2,1000 Ljubljana 

Podletnik, Mojca 2021. Gorička krajina. Grad, Javni zavod Krajinski park Goričko. Prelistajte...

Brošura je nastala v okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko, Sklad za podnebne spremembe, 2021. Prelistajte...

 

V knjižici Matjaža Kološa, ki je nastala v sodelovanju z Boštjanom Lačnom, so vam v spretno preskušanje priprave jedi zaupani recepti, ki so malo drugačni od običajnih.  Prelistajte

STARE GORIČKO-PORABSKE JEDI ZA MODERNE LIDI
Prehranski vodnik Goričkega in Porabja
Avtorja: Matjaž Kološa in Boštjan Lačen
Fotografije: Matjaž Kološa, Stanislava Dešnik, Jože Pojbič
Jezikovni pregled SI: Biro 2000
Prevod: Jolanda Novak Császár
Jezikovni pregled HU: Nándor Böröcz
Oblikovanje: Ignac Meden
Grafična priprava in tisk: Atelje za črko in sliko
Založnik: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
Financiranje: Goričko in Porabje, povezana v kulturi /
Rábavidék és Goričko – kultúrájában összefonódva
»Sosed k sosedu« / »Szomszéd a szomszédhoz« 2009–2012. Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013/Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007–2013

 

IZBRANE GORIČKE JEDI ZA VSAKDANJIK IN PRAZNIK  Prelistajte ...

Zbrala in uredila: Albin Lesic, Sabina Toplak
Mentorica: Sonja Kreslin
Produkcija: Amadea Dobovisek
Oblikovanje: Ignac Meden
Fotografije: Arhiv projekta za Razvoj krajinskega parka Goričko, Atelje za črko in sliko
Grafična priprava: Atelje za črko in sliko
Tisk: Eurotrade Print Murska Sobota
Založnik: Ministrstvo RS za okolje, prostor in energijo
Naklada: 5000 izvodov
Financirano s pomočjo EU programa Phare
Murska Sobota, avgust 2003

Meje ločujejo. Narava povezuje! Zelena vez Slovenija Prelistajte ...
Grenzen trennen. Natur verbindet! Grünes Band Slowenien
Avtorice: Nataša Moršič, Mojca Makovec, Stanka Dešnik
Fotografije: S. Dešnik ... et al.
Izdal: Javni zavod Krajinski park Goričko, 2007
Financiranje: Knjižica je bila pripravljena s finančno podporo EU v okviru projekta Interreg III B CADSES in Ministrstva za okolje in prostor RS.