Poročila in raziskave

V rubriki Publikacije in poročila so objavljene publikacije JZ KPG, poročila različnih inventarizacij, popisov, monitoringov itd. 

GORSKI NARCIS

Poročilo o pregledu rastišč gorskega narcisa (Narcissus poeticus) na travnikih v občinah Cankova in Rogašovci v letu 2019. JZ KPG, 2019. 

Poročilo o pregledu rastišč gorskega narcisa (Narcissus poeticus) na travnikih v občinah Cankova in Rogašovci v letu 2021. JZ KPG, 2021.

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE

Signalni rak 

Monitoring in izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici. Inštitut Lutra, 2019.
Preberite več. 

Poročilo o rezultatih izlova signalnega raka na Kučnici. Inštitut Lutra, 2021.

Priloga poročila Elektroizlov signalnega raka na Kučnici (Gederovci), 2021.

Rastline 

Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju KPG. Center za kartografijo flore in favne, 2019.
Preberite več

NETOPIRJI

Stanje poznavanja netopirjev in njihovih habitatov v Krajinskem parku Goričko. Ljubljana, Center za kartografijo favne in flore, P. Presetnik, 2015  Preberi več...

Poročilo o pregledu možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja. CKFF, 2018. 

Poročilo malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letu 2018. CKFF, 2018.  

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko. Vmesno poročilo za leto 2019. CKFF, 2019.

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko. Vmesno poročilo za leto 2020. CKFF, 2020.  

Poročilo o razmnoževalnem uspehu navadnega netopirja (Myotis myotis) v območju Natura 2000 Goričko v letih 2019—2021. Končno poročilo. CKFF, 2021.

Poročilo o malih podkovnjakih (Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letih 2018 in 2021. Končno poročilo. CKFF, 2021.

PTICE

Poročilo o popisu 120 naključnih točk za hribskega škrjanca (Lullula arborea) na Goričkem v letu 2018. DOPPS, 2018.

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) za določitev varstveno prioritetnih površin na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018.  DOPPS, 2018.

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. DOPPS, 2020. 

Poročilo o ugotavljanju rabe habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. DOPPS, 2021. 

METULJI

Raziskave larvalnih stadijev mravljiščarjev in gostiteljskih vrst rdečih mravelj na Goričkem, Končno poročilo, Biotehniška fakulteta, 2012  Preberi več...

Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. CKFF, 2018.

Poročilo o stanju populacij travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja temnega (Phengaris nausithous) in strašničinega mravljiščarja (P. teleius) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018. CKFF, 2018.

Poročilo o analizi stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019. 

Poročilo o analizi stanja travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v 2020. CKFF, 2020.

Poročilo o analizi stanja strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. CKFF, 2020. 

Poročilo o stanju populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po izvedenih ukrepih pogodbenega ali skrbniškega varstva v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. CKFF, 2021.

Poročilo o stanju populacije strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous) po košnji ali obnovi v projektu Gorička krajina na območju Natura 2000 Goričko v letu 2021. CKFF, 2021.

Poročilo o stanju populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v letih 2018–2021. CKFF, 2021.

HROŠČI

Popis glavatih vrb za namene sklepanja pogodbenega varstva za puščavnika na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Vrezec, 2018.

Popis razširjenosti škrlatnega kukuja na izbranih območjih na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina. Vrezec, 2020.

HABITATNI TIPI

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. FNM, 2018.

Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Poročilo o lastnostih dodatnih parcel (sezona 2019). FNM, 2019. 

NATURA 2000

Animacijska strategija za potencialne potrošnike ekoloških mlečnih produktov, 2010 Preberi več...

Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiščarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko, Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija dnevnih metuljev, 2012  Preberi več...

Upravljavske smernice in predlog naravovarstvenih ukrepov za občine na Goričkem, DOPPS, 2014 Preberi več...