Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Travniki v Krajinskem parku Goričko

njiva pred spremembo v travnik, 2011

08.07.2014

Dolina travnikov v Panovcih

Panovci, v občini Gornji Petrovci, so ena najmanjših vasi na območju Krajinskega parka Goričko. Ral je v vasi vse manj ljudi in posledično tudi vse manj kmetij, ki še obdelujejo zemljo in kosijo travnike. Temu primerno se vse več površin zarašča predvsem s tujerodnimi rastlinskimi vrstami, kot sta orjaška zlata rozga in pelinolistna ambrozija. Po drugi strani so taka zemljišča poceni in velikokrat plen špekulantov, ki preorjejo travnike le zaradi tega, ker so za njivske površine na voljo višja finančna nadomestila.  Prav to je grozilo tudi tej dolini v Panovcih. Na srečo smo v Jvanem zavodu Krajinski park Goričko pravočasno ukrepali in smo pred tremi leti od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, v 10 letno upravljanje najeli več kot 3 ha zemljišč. Povečini so to bili travniki, nekaj malega (60 ar) je bilo tudi njivskih površin. Slednje smo uspešno preobrazili (konvertirali) v travnike. Sčasoma smo od domačinov v neposredno upravljanje prevzeli še nekaj površin, in tako sedaj na tem območju upravljamo z več kot 5 ha travnikov.

To območje je naravovarstveno izredno pomembno, saj v tej mozaični kulturni krajini, bogati z mejicami najdemo številna ľivljenjska okolja (habitatne tipe) in veliko različnih rastlinskih ter ľivalskih vrst, ki jih varuje naš in evropski pravni red.

V Panovcih so prisotni: niľinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), travniki s prevladujočo stoľko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae), polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk); strašnični mravljiščar, temni mravljiščar, močvirski cekinček, črtasti medvedek, prepelica, veliki skovik, smrdokavra, pivka, hribski škrjanec in rjavi srakoper, če izpostavimo le kvalifikacijske vrste v območju Natura 2000 za Goričko.

Travnike vzdrľujemo z enkratno pozno košnjo (po 20. avgustu), vedno puščamo nekaj (do 15%) nepokošene trave, odkošeno travo pa predamo kmetu iz sosednje vasi, ali pa CEROP-u za pripravo kvalitetnega komposta. Na tem območju izvajamo tudi redni monitoring HT, dnevnih metuljev in ptic.

Re po treh letih lahko trdimo, da so rezultati dobri, saj so travniki v ugodnem stanju.

Besedilo in slika: Kristjan Malačič, univ.dipl.bi.- ke.

Njiva spremenjena v travnik, julij 2014
suhi travniki in mejice, julij 2014
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |