Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Pozor, µabe na cesti!

21.02.2014
Kristjan pobira µabe

AKCIJA »POZOR, RABE NA CESTI !«

Na regionalni cesti R2-440 Cankova-Kuzma na Goričkem izvajamo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko in prostovoljci µe deseto leto zapored akcijo »Pozor, µabe na cesti!«. 


Akcija je rezultat uspešnega mednarodnega sodelovanja CKFF z Arge NATURSCHUTZ z avstrijske Koroške. »Pozor, µabe na cesti!« je bila prvič izvedena v letu 2003 v okviru projekta Phare CBC A–SLO »Dvoµivke in promet v regiji Alpe-Jadran«. Od leta 2005 izvaja CKFF akcijo v okviru projekta INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2002-2006 z naslovom »Varstvo dvoµivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran«. 

Promocija in izvajanje varstvenih ukrepov so bili v javnosti in v drµavnem naravovarstvu pozitivno sprejeti µe po prvi akciji leta 2003. Direkcija RS za ceste je tako jeseni 2003 na tem odseku postavila sedem podhodov za dvoµivke, za postavitev stalnih varovalnih in usmerjevalnih ograj v podhode pa je na µalost zmanjkalo finančnih sredstev. Tudi zaradi tega smo se v prvem letu odločili, da na pribliµno 600 m dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoµivk v in iz Ledavskega jezera po raziskavah iz prejšnjih let največja, postavimo začasno varovalno ograjo, ki krastačam in µabam preprečuje prehajanje čez cesto. Ograja je postavljena tako, da µivali vodi v vgrajene podhode, kar se je izkazalo kot zelo uspešna metoda preprečevanja njihovega pomora na cestah. Z akcijo µelimo poudariti velik pomen teh ograj, saj le tako opravlja celoten ukrep svojo nalogo – preprečuje µivalim dostop na cestišče in jih hkrati skozi podhode varno pripelje na drugo stran ceste, od koder nadaljujejo svojo pot na mrestišča. 


V naslednjih letih smo akcijo razširili še na druga območja in občutno povečali dolµino varovalnih ograj. Tako smo v letu 2012 postavili usmerjevalne ograje v dolµini 2.700 metrov na lokaciji v Kraščih ob cestah na obeh straneh Ledavskega jezera.


Dvoµivke bomo pobirali zgodaj zjutraj in zvečer, zato prosimo voznike naj bodo previdni in pazijo na ljudi v odsevnih jopičih. Prv tako prosimo voznike, da v času selitve, ki se bo začel ob prvem toplem pomladnem deµju ali večeru, v bliµini mlak vozijo odgovorno in počasi, ter tako prizanesejo marsikateri dvoµivki pri prečkanju ceste.

Učinkovitost ukrepa v letu 2011 je predstavljena tukaj in leta 2013 tukaj.

Veseli bomo tudi informacij o opaµenih selitvenih poteh. Prosimo vas, da nas o tem obvestite na nadzornik@goricko.info ali na Upravo Krajinskega parka Goričko, 02 551 88 68 ali 02 551 88 64.


Vabimo prostovoljce k prenašanju dvoµivk čez cesto.
Prijavite si pri Kristjanu Malačiču na 041 670 956 ali na kristjan.malacic@goricko.info


Skupina za varstvo narave in krajine


Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |