Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Članki

Kdaj ste nazadnje sli±ali čuka?

Reljko name±ča gnezdilnico

10.03.2009

Kdaj ste nazadnje sli±ali čuka? Ste ga µe sploh kdaj videli?
Če ste ga, potem se lahko ±tejete med srečneµe, saj je čuk ena izmed najredkej±ih sov in ptic v Pomurju nasploh! Včasih so čuku pripisovali sposobnost privabljanja smrti, saj so ga ponoči velikokrat sli±ali, ko se je ogla±al ob pokojnikovem oknu. Vendar so ga v resnici privabljale le velike, ponoči aktivne µuµelke - nočni metulji, s katerimi se čuk hrani in ki so jih privabljala razsvetljena okna. Danes mu poleg primanjkovanja hrane zaradi pretirane uporabe strupov na podeµelju, s katerimi ljudje zatiramo insekte in male glodavce, manjkajo tudi ustrezna gnezdi±ča, kar čuka uvr±a med zelo ogroµene ptice.
Čuk, ki je ime dobil po gr±ki boginji Ateni (latinsko ime zanj je Athene noctua), gnezdi in µivi v ekstenzivno obdelani kulturni krajini s pa±niki, visokodebelnimi sadovnjaki, glavatimi vrbami in starimi zapu±čenimi zgradbami. In ker je teh vedno manj, smo se v Javnem zavodu Krajinski park Goričko odločili, da čuku namestimo gnezdilne hi±ice. K sodelovanju smo povabili 4. osnovno ±olo iz Murske Sobote, ki je izdelala lesene in dober meter dolge, cilindrično oblikovane gnezdilnice. Pri iskanju ustreznih mest in namestitvi, nam je v pomoč priskočil ornitolog, Reljko Calamun iz Slovenskega dru±tva za opazovanje in proučevanje ptic. V sredini februarja smo tako na zapu±čene hi±e in glavate vrbe v soglasju z lastniki, na raznih lokacijah po Goričkem namestili 11, vodoravno poloµenih gnezdilnic, v katere upamo, da se bodo čuku vselili in se bo ±tevilo te majhne, vendar za naravno ravnovesje pomembne sove, povečalo.
Pri zadnjem popisu v letu 2007 smo na Goričkem zabeleµili le ±e 8 parov. Ali se bo ±tevilo čukov resnično povečalo, bomo ugotovili µe letos poleti, ko bomo izvedli ponovno ±tetje velikega skovika ter čuka.

Bralce spletne strani Krajinskega parka Goričko vabimo, da nam sporočijo, če bodo kje sli±ali ogla±anje čuka na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191, 9264 Grad
ali na tel.: 02 551 88 64; 02 551 88 ali 02 551 88 68;
www.park-goricko.org

Besedilo: Gregor Domanjko
Fotografije in zemljevid: Kristjan Malačič

več o čuku preberite tukaj


Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |