Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-poąta: park.goricko@siol.net

Članki

Rabe svatbo so imele

zbiranje

18.03.2009

Rivljenja dvoµivk – tudi na±a skrb

Območje Krajinskega parka Goričko je bilo eno izmed prvih zavarovanih območij v Sloveniji, kjer smo začeli s sistematičnim varovanjem dvoµivk pri prehodih čez cesto. Tako smo leta 2003, ob regionalni cesti R2 440 med naseljema Kra±či in Ropoča ob Ledavskem jezeru skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore, občino Cankova ter Zavodom RS za varstvo narave postavili 650 metrov začasnih za±čitnih mreµ. Nakup in postavitev mreµ se je financirala iz mednarodnega projekta Varstvo dvoµivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, medtem ko je gradnja 7 podhodov financirala druµba za drµavne ceste R Slovenije.

S skupnimi močmi tako vsako leto preprečujemo vsaj del mnoµičnih pomorov, ki so se dogajali na tej cesti ob prekinitvi selitvene poti do mresti±č na zahodni strani jezera.

Vsakoletna akcija postavljanja za±čitnih mreµ, pa ni edina naloga Javnega zavoda Krajinski park Goričko pri ohranjanju in varovanju ogroµenih rastlinskih in µivalskih vrst v zavarovanem območju narave in v območju Nature 2000. Sem spada tudi redno ozave±čanje prebivalcev, preko medijev javnega obve±čanja ter obiskov in sodelovanja z osnovnimi ±olami na območju parka ter strokovnimi institucijami o pomenu in varovanju dvoµivk.

Letos smo tako v ta namen, 13. marca v Vili Vogler na Cankovi organizirali tematski večer s predavanji in medse povabili direktorico Prirodoslovnega muzeja Slovenije, dr. Bredo Činč Juhant in vodjo Slovenskega arhiva µivalskih zvokov, dr. Tomija Trilarja, ki sta nam predstavila delo v muzeju in zgo±čenko z naslovom Slovenske µabe. Na predavanjih sta se jima pridruµila Maja Cipot, biologinja in članica strokovnega dru±tva Societas herpetologica slovenica – dru±tvo za preučevanje dvoµivk in plazilcev ter Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Goričko. Omenjena sta prisotnim predstavila ekologijo in pomen dvoµivk ter rezultate prej±njih in aktivnosti leto±nje akcije Pozor! Rabe na cesti.

Akcijo postavitve dodatnih za±čitnih mreµ na t.i. črnih točkah za dvoµivke smo nadaljevali tudi v lanskem in leto±njem letu. Tako imamo trenutno postavljenih pribliµno 2000 metrov mreµ na treh lokacijah po Goričkem! In sicer na zahodni in vzhodni strani Ledavskega jezera ter v Kančevcih.

Več o tematskem večeru z dvoµivkami lahko razberete iz priloµenih fotografij.

Besedilo: Gregor Domanjko
Fotografije: Kristjan Malačič

IZJAVA ZA MEDIJE O AKCIJI POZOR! DVORIVKE NA CESTI.

Med pomembnimi nalogami Javnega zavoda Krajinski park Goričko je skrb za ohranjanje ogroµenih rastlinskih in µivalskih vrst v zavarovanem območju narave in v območju Nature 2000. Tudi v leto±njem programu dela smo se z občinama Cankova in Roga±ovci dogovorili za skupno akcijo ohranjanja dvoµivk, Pozor! Dvoµivke na cesti, v času njihove migracije iz gozdov k jezeru. Pred letom 2003 je bila v času selitve dvoµivk cesta na tem odseku krvava zaradi mnoµičnih povozov dvoµivk v tem obdobju. V letu 2003 je Druµba RS za ceste na pobudo mednarodnega projekta za varstvo dvoµivk izvedla 7 podhodov za dvoµivke na regionalni cesti R2-440 na odseku ceste ob Ledavskem jezeru. Ral je pri tem zmanjkalo denarja za postavitev usmerjevalnih ograj za dvoµivke v podhode. Tako µe od leta 2003 vsako pomlad postavljamo začasne za±čitne mreµe, ki opravljajo to funkcijo. Seveda kljub temu vse µabe in krastače ne najdejo prave poti, zato jim je potrebno pri tem pomagati in jih čez cesto tudi odnesti. Strokovnjaki pri opravljanju tega, to delo izkoristijo tudi za določitev vrste, ±tetje osebkov in tako na ta način izvajajo monitoring v naravi, ki bo v dalj±em časovnem obdobju nekaj let, tudi verodostojna analiza dogajanja v naravi in predvsem podlaga za ugotovitev trenda.

Javni zavod Krajinski park Goričko je poleg vsakoletne postavitve začasnih za±čitnih mreµ ob cesti, ki jih v letu 2009 postavljamo µe na kar 3 lokacijah (Kra±či 2X in Kančevci) v skupni dolµini 2000 m, začel tudi z načrtno obnovo mlak, ki so spričo gradnje vodovoda postale ogroµene z opustitvijo in zasipavanjem. V letu 2007 smo tako obnovili Candor-Pankerjevo mlako v Kančevcih in v letu 2008 Kačovo mlako pri Gradu. S to akcijo µelimo predvsem ozave±čati prebivalce Goričkega o pomenu ohranjanja mlak za dvoµivke, ki ne smejo postati ribniki, lahko pa so kraj srečevanja va±čanov in predvsem hvaleµen učni »objekt« za učence osnovnih in srednjih ±ol med poukom v naravi.

Slovenska zakonodaja varuje vse vrste dvoµivk v Uredbi o zavarovanih prosto µivečih µivalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04), na evropski ravni jih varuje Direktivo o habitatih (92/43/EEC), Bernska in Bonnska konvencija. V Sloveniji in EU je določeno omreµje posebnih varstvenih območij Natura 2000 tudi z namenom zavarovanja habitatov dvoµivk, v Sloveniji za 4 vrste dvoµivk. Poleg drµavnih institucij se na nevladnem nivoju za ohranjanje dvoµivk trudi strokovno dru±tvo Societas herpetologica slovenica – dru±tvo za preučevanje dvoµivk in plazilcev, ki je velikokrat tudi pobudnik varstvenih akcij, medtem ko so njihovi člani pogosto prostovoljni delavci.

Več o pomenu ohranjanja in varovanja dvoµivk najdete na spletnih straneh:
http://www2.pms-lj.si/cdzabe/  : www.herpetolosko-drustvo.si  : http://www.ckff.si  / : www.park-goricko.org  

Zloµenka o µivljenjskem krogu dvoµivk in vrstah v Pomurju
 
Dvoµivke Krajinskega parka Goričko

Na na±o pobudo je Cestno podjetje iz Murske Sobote 10. marca 2009 postavilo na cesti R2-440, dva prometna znaka z vsebino Pozor! dvoµivke na cesti, ki voznike opozarjajo na to, da naj upočasnijo voµnjo in povozijo, kar se da malo dvoµivk.

prisotnih
udeleµencev
dr. Breda Činč-Juhant
dr. Tomi Trilar
plavček
hribski urh
Maja Cipot
raz±irjenost dvoµivk
µabji raj prekriµan s civilizacijo
Maja in dr. Joachim Tajmel
pogovori o nadaljevanju aktivnosti
in izmenjavi izku±enj
slovo do prihodnjič
znak ob cesti
postavljanje mreµ ob Ledavskem jezeru
Pozor! Dvoµivke µelijo µive prečkati cesto.
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |