Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Uprava parka

Krajinski park Goričko je bil ustanovljen s sprejemom Uredbe o Krajinskem parku Goričko na redni seji vlade RS, 9. oktobra 2003 v Ljubljani. Z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14) so prenehale veljati na določbe (46. člen): - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)

Z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave – ZON-C (Uradni list RS, št. 46/14)
so prenehale veljati na določbe (46- člen): - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)

V skladu s sprejeto Uredbo je bil 8. januarja 2004 s Sklepom vlade RS ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko. Sklep je objavljen v UL RS 3/2004.Sklep je bil 12. maja 2005 spremenjen - sprememba sklepa vlade (UL RS 50/2005).

Z ustanovnim sklepom je Javni zavod Krajinski park Goričko dobil sedež v gradu na Goričkem, Grad 191, 9264 Grad.

Zavod deluje v skladu s sprejetim statutom, ki je bi sprejet 8. julija 2004 na 1. seji Sveta JZ KP Goričko in je objavljen v UL R Slovenije 6/2005, dne 21.01.2005. Besedilo statuta lahko preberete tukaj.

V letu 2016 je bil statut JZKPG spremenjen in dopolnjen na 5. seji sveta zavoda, 28.1.2016. Ustanoviteljica zavoda, vlada RS, je soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta podala s sklepom dne 12. aprila 2016

Sklep vlade RS k spremembam in dopolnitvam ter neuradno prečiščeno besedilo statuta sta objavljena v priponki na tej strani spodaj.

Splošna služba
direktorica  

Stanislava
Dešnik 
DE, EN 

  ++386 (0)2 551 88 64
M:++386 (0)31 354 149
F:++ 386 (0)2 551 88 63

stanka.desnik@goricko.info
stanka.desnik@siol.net

visoki naravovarstveni svetnik   

Janko
Halb

 

++386 (0)2 551 88 62
++386 (0)41 395 975
F:++ 386 (0)2 551 88 66

janko.halb@goricko.info
visoki naravovarstveni svetnik   Gregor
Domanjko
DE, EN 
  ++386 (0)2 551 88 68 gregor.domanjko@goricko.info
glavni računovodja VII/1   Suzana Huber-Sobočan     HU   ++386 (0)2 551 88 67
F:++ 386 (0)2 551 88 63
suzana.huber@goricko.info 
poslovna sekretarka VII/1  

Lidija
Bernjak
Sukič

  ++386 (0)2 551 88 61
++386 (0)31 354 187
F:++386 (0)2 551 88 63

lidija.bernjak@goricko.info

Skupina za varstvo narave in mednarodne projekte
naravovarstveni sodelavec III  

Nataša
Moršič
DE, EN 

  ++386 (0)2 551 88 65  natasa.morsic@goricko.info 

strokovni sodelavecVII/1
naravovarstveni sodelavec III
koordinatorka projektov:
321go in GreenExercise 

Nataša
Krpič

EN, DE
  ++386(0)2 551 88 65 natasa.krpic@goricko.info
naravovarstveni sodelavec III - koordinatorica projekta Gorička krajina  

Larisa Gregur        EN, DE, HU

  +386 (0)2 551 88 68 larisa.gregur@goricko.info    

naravovarstveni sodelavec III - koordinator za kmete v projektu Gorička krajina

  Tadej Törnar          EN   +386 (0)2 551 88 68 tadej.tornar@goricko.info
naravovarstveni sodelavec V - terenski upravljavec I projekta Gorička krajina   Jani Gašparič   +386 (0)2 551 88 68 jani.gasparic@goricko.info
Naravovarstveni nadzornik  
naravovarstveni nadzornik III  

Kristjan Malačič
EN

  ++386 (0)2 551 88 68
++386 (0)41 670 956
kristjan.malacic@goricko.info 
nadzornik@goricko.info
naravovarstveni nadzornik III

Mojca Podletnik      EN, DE

  ++386 (0)2 551 88 71  mojca.podletnik@goricko.info
Središče za obiskovalce  
Informacije o ogledu gradu in o obisku v Krajinskem parku
       Telefon      ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)2 551 88 70
++386 (0)51 611 254 
++386(0)41 659 436
vodniki@goricko.info 
    Fax   ++386 (0)2 551 88 63   
vodja - vodnik v zavarovanem
območju III
  Marina Horvat
DE

  ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)51 611 254
marina.horvat@goricko.info 
vodnik v zavarovanem območju V   Štefanija Fujs
DE
  ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)41 659 436
stefka.fujs@goricko.info

 

 

Upravljavec parka opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti:  

 • pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
 • sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta upravljanja parka in opravlja oziroma skrbi za tam določene naloge;
 • stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku in pripravlja poročila o stanju v parku;
 • skrbi za izvajanje oziroma izvaja varstvene režime, naravovarstvene naloge in razvojne usmeritve po tej uredbi;
 • skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku;
 • sklepa pogodbe o varstvu iz zakona, ki ureja ohranjanje narave;
 • sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
 • usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s parkom;
 • sodeluje pri mednarodnih projektih, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih projektov;
 • skrbi za predstavitev parka, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
 • zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center parka;
 • sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka;
 • sodeluje z lastniki zemljišč na območju parka in jim strokovno pomaga in svetuje;
 • upravlja nepremičnine v parku, ki so v lasti države, in se določijo z aktom o ustanovitvi javnega zavoda;
 • pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku ter drugo parkovno infrastrukturo, potrebno za obisk parka in opravlja vodniško sluľbo po parku;
 • ureja naravne vrednote ali dele parka za ogledovanje in obiskovanje, skladno z načrtom upravljanja parka;
 • izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja v skladu s to uredbo.

Povezava na -> Uredbo o Krajinskem parku Goričko (pdf format) 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |