Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Program razvoja podeželja 2014-2020, KOPOP

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 2015−2020

Javni zavod Krajinski park Goričko že od leta 2008 aktivno sodeluje pri preprečevanju zaraščanja in pri ohranjanju ekstenzivnega obdelovanja travnikov in visokodebelnih sadovnjakov, ki so pomembni kot habitatni tipi kvalifikacijski za Natura 2000 omrežje in kot habitati številnim Natura 2000 ter ostalim redkim, ogroženim in zavarovanim rastlinskim in živalskim vrstam.

OPERACIJA TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV

Operacija »Traviščni habitati metuljev« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih, kjer se pojavljata dve zelo ogroženi kvalifikacijski Natura 2000 vrsti metuljev: strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in temni mravljiščar (Maculinea nausithous). Namenjena je spodbujanju izvajanja kmetijskih praks, ki so prilagojene ekološkim zahtevam teh dveh vrst metuljev in omogočajo njuno dolgoročno ohranjanje in varovanje.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

www.program-podezelja.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

N pas
košnja od sredine navzven

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |