Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Sporočilo za medije

Otvoritvena konference projekta Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolľ slovensko-madľarske meje ("Krajina v harmoniji")

Glavni cilj projekta, ki se izvaja v okviru prvega javnega razpisa Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madľarska 2007-2013, je izdelava modela trajnostne rabe kulturne krajine, ki temelji na naravnih, gospodarskih in druľbenih danostih območja ob slovensko-madľarski meji in katerega cilj je ohranjanje biotske raznovrstnosti omreľja Natura 2000 območij. V projektu si bomo prizadevali za ohranjanje rastlinskih in ľivalskih vrst, ki ľivijo na travnikih, prizadevali si bomo za razvoj in trľenje novih lokalnih produktov ter uvedbo in promocijo naravi prijaznega kmetovanja na travniških površinah.

Rezultate projektnih raziskav, promocijo in popularizacijo trajnostne rabe kulturne krajine in naravi prijazne načine kmetovanja, bomo širši javnosti predstavili s strokovnimi publikacijami in publikacijami namenjenim domačinom ter obiskovalcem.

V projektu sodeluje 5 partnerjev: na madľarski strani Direktorat narodnega parka Őrség (kot vodilni partner) in Občina Števanovci, na slovenski strani pa Javni zavod Krajinski park Goričko, Prleška Razvojna agencija in Ekološki center SVIT.

Projekt je financiran: 85% iz sredstev ESRR, 10% iz drľavnih sredstev in 5% iz lastnih sredstev. Proračun projekta: 1.317.193,66 EUR.
Trajanje projekta: 1. november 2009 – 31. oktober 2012.
Vključene regije: Őrség, Goričko in Natura 2000 območja ob Muri.

V okviru projekta bomo kupili opremo za vzpostavitev male sirarne ter mehanizacijo za rabo travnikov s katerimi bomo odkupljene travnike kosili oziroma kmetijske površine v zaraščanju preoblikovali nazaj v travnike. V času izvajanja projekta bomo na projektnih območjih opravili kartiranje habitatov, metuljev in mravljišč. Rezultate kartiranja bomo objavili v atlasu metuljev, kratkem filmu o naravi ter v vodnikih o habitatih, metuljih in rastlinah v območjih Natura 2000 Örség, Goričko in Mura, ki bodo v slovensko-madľarsko-angleškem jeziku.

S pomočjo vodnika za kmetovalce, ki smo ga ľe izdali in javnih forumov, bomo promovirali naravi prijazno kmetovanje. Naša ciljna skupina niso samo kmetovalci, ampak tudi mlajše generacije. Zato bomo pripravili letake, majice in druľabne igre, s katerimi jih bomo seznanjali z modelom trajnostne rabe kulturne krajine. Trajnostna raba travnikov bo povezana s vzpostavitvijo blagovne znamke, ki bo pripomogla k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti lokalnih produktov.

Za doseganje skupnih ciljev je in bo bistveno dobro čezmejno sodelovanje.

Informacija je V madľarščini dosegljiva na spletni strani Narodnega parka Őrség

http://onp.nemzetipark.gov.hu/osszefoglalo-a-konferenciarol

Öriszentpetér, 24.03.2010

Valentina Ceruga Lazarovski, Sandra Zver in Karmen Sočič
Izdelki Valentine S.L. in EC SVIT
Udeleľenci konference
Dr. István Szentirmai
Posluąalci.
Mladen Berginc
mag. Matjaľ Jeľ
Dr. Gyulai Iván
Projektni partnerji
Ena izmed predstavitev
Karmen Soćić predstavlja izdelke EC SVIT
Po konferenci
Pri kosilu
Madľarske kulinarične dobrote

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |